Top links
Free Publicity For Music Producers
Village City - SimCity spel
City Island 5 - SimCity
Patience spellen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2020.

1. Over deze gebruikersvoorwaarden

1.1 Kaartspellen Online is een website van Grumble Savings B.V.; een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd en opererende vanuit Nederland, met het hoofdkantoor in Delft en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het KVK-nummer 57760608. Kaartspellen Online (“we”, “wij”, “ons”, “onze”) is een online kaartspellen website, op www.kaartspellen-online.nl (“Website”, spellen die beschikbaar zijn gemaakt via onze Website (“Spel”, “Spellen”), en alle gerelateerde diensten (samengevoegd als de Website en Spellen onder “Diensten”). Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op iedereen en elk gebruik van (de content van) de Website(s) en Diensten. Jij (“jij”, “je”, “jouw”) gaat ermee akkoord dat door het toegang krijgen tot en gebruik maken van onze Services je akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden en Privacyverklaring (zie paragraaf 10 hieronder).

1.2 Je komt overeen dat je ten minste 18 jaar oud bent.

1.3 Deze gebruiksvoorwaarden kun je op elk moment lezen op https://www.kaartspellen-online.nl/privacy. Wij kunnen te allen tijde wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden aanbrengen, in overeenstemming met onderstaande paragraaf 14. Je verdere gebruik van onze Diensten bevestigt je aanvaarding van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden

2. Over toegang tot en gebruikmaking van onze Diensten

2.1 De specifieke spelregels, scoreregels, bedieningselementen en richtlijnen voor elk Spel kunnen worden gevonden in het Spel zelf. Deze regels, scoreregels, bedieningselementen en richtlijnen maken deel uit van deze gebruiksvoorwaarden. Je stemt ermee in deze na te leven voor elk afzonderlijk Spel dat je wilt opvragen en/of spelen.

2.2 De kosten van elk afzonderlijk product dat je kunt kopen via onze Website worden vermeld op onze Website op het moment dat je de bestelling plaatst, behalve in het geval van een duidelijke fout. Bij de kosten zijn alle omzetbelastingen en andere heffingen inbegrepen. Afhankelijk van de bank die je gebruikt, kunnen extra kosten worden berekend; hierop kunnen wij geen invloed uitoefenen en we dragen hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid. Wanneer je niet zeker weet of je dergelijke extra kosten moet betalen, is het raadzaam contact op te nemen met je bank voordat je een aankoop doet via onze Website. Wij accepteren via onze partners voor betalingsverwerking onder andere betalingen per iDeal, PayPal en bankoverschrijving. Onze partners voor betalingsverwerking kunnen hun eigen gebruiksvoorwaarden hebben. Hieraan moet je voldoen voordat je betalingen verricht. Wanneer je transactie via onze partners voor betalingsverwerking niet voltooid is, wordt je aankoop niet afgerond. Na geslaagde transactie wordt je aankoop zo snel mogelijk afgerond: we zullen proberen om je bestelling direct na het moment van aankoop uit te voeren.

2.3 Je bent verantwoordelijk voor de kosten van de internetverbinding of mobiele verbinding voor het gebruik van onze Diensten. Als je niet zeker weet hoe hoog die kosten zijn, moet je voordat je speelt hiernaar informeren bij je mobiele provider of internetprovider.

2.4 Wij hebben het recht om op elk gewenst moment, zonder aansprakelijkheid jegens jou, een of meer van onze Spellen of enig ander onderdeel van onze Diensten (geheel of gedeeltelijk) terug te trekken of te wijzigen: - om technische redenen (zoals technische problemen aan onze zijde of op het internet);
- om ons in staat te stellen de gebruikerservaring te verbeteren;
- om juridische redenen (waaronder privacy of andere juridische bezwaren aangaande de inhoud of functionaliteit van onze Diensten);
- als het voor ons zakelijk gezien niet meer zinvol is om het betreffende Spel of onderdeel van onze Diensten te blijven aanbieden of omdat we de Diensten die we aanbieden hebben gewijzigd.

2.5 Er kunnen ook momenten zijn waarop onze Diensten of enig onderdeel van onze Diensten om technische redenen of vanwege onderhoud niet beschikbaar zijn. Dit kan al dan niet zijn aangekondigd.

3. Accounts

3.1 Je gaat ermee akkoord alle nodige maatregelen te nemen om je aanmeldgegevens te beschermen en deze geheim te houden. Je gaat ermee akkoord dat je je aanmeldgegevens aan niemand anders zult geven en dat je niemand anders zult toestaan je aanmeldgegevens of je account te gebruiken. In deze gebruiksvoorwaarden vallen onder verwijzingen naar "aanmeldgegevens" en "account" ook je aanmeldgegevens en accounts voor alle sociale netwerken en platformen waaraan jij onze Diensten toestemming kunt geven om mee te communiceren.

3.2 Als je je aanmeldgegevens niet geheim houdt of wanneer je je aanmeldgegevens of account met iemand anders deelt (al dan niet opzettelijk), accepteer je de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan (waaronder alle ongemachtigde aankopen) en stem je er hierbij mee in ons volledig schadeloos te stellen voor alle mogelijke daaruit voortvloeiende schade of verlies.

3.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies dat je lijdt als gevolg van de toegang tot je account of het gebruik van onze Diensten door een onbevoegde persoon. We dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade voortvloeiend uit onbevoegd gebruik van onze Diensten, hetzij op frauduleuze wijze, hetzij anderszins.

3.4 Wij behouden ons het recht voor je account te verwijderen wanneer je langer dan 180 dagen geen activiteiten met betrekking tot je account hebt verricht. In dat geval heb je geen toegang meer tot je account en krijg je daarvoor geen vergoeding aangeboden.

3.5 Je stemt ermee in dat je, wanneer je je account verwijdert of wij je account verwijderen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, mogelijk geen toegang meer kunt krijgen tot de gegevens die eerder aan je account waren gekoppeld (met inbegrip van, maar zonder beperking tot de medailles, bekers, rangen of de scores die je hebt bereikt in onze Spellen en alle overige voortgang die met je account waren verbonden).

3.6 Je verklaart dat alle gegeven informatie de waarheid is.

4. Virtuele goederen

4.1 Onze Spellen kunnen virtuele goederen zoals medailles en bekers en andere artikelen of diensten voor gebruik bij onze Spellen ("Virtuele goederen") bevatten. Je kunt dit niet met echt geld bij ons kopen. Je gaat ermee akkoord dat Virtuele goederen nooit bij ons of bij anderen kunnen worden ingewisseld voor echt geld, echte goederen of echte Diensten.

4.2 Virtuele goederen zijn niet jouw eigendom, maar je hebt een beperkte, persoonlijke en intrekbare licentie om de goederen te gebruiken.

4.3 Wij behouden ons het recht voor om zonder enige aansprakelijkheid jegens jou, Virtuele goederen te controleren, te reguleren, te wijzigen en te verwijderen.

4.5 Zonder afbreuk te doen aan paragraaf 3.5 verlies je, wanneer wij je account opschorten of beëindigen in overeenstemming met paragraaf 7 van deze gebruiksvoorwaarden, alle Virtuele goederen in je account en zullen wij je niet compenseren voor dit verlies of enige vorm van terugbetaling doen.

5. Gebruikersgedrag en inhoud

5.1 Je moet je houden aan de wetgeving die geldt in de locatie van waaruit je toegang zoekt tot onze Diensten. Wanneer enige op jou toepasselijke wet je het gebruik van onze Diensten beperkt of verbiedt, moet je je houden aan deze wettelijke beperkingen of, indien van toepassing, het toegang zoeken tot en het gebruik maken van onze Diensten staken.

5.2 Je belooft dat alle gegevens die je ons geeft bij het toegang zoeken tot en/of het gebruik maken van onze Diensten te allen tijde juist, nauwkeurig en volledig zijn.

5.3 Informatie, gegevens, software, geluid, foto's, grafische afbeeldingen, video's, tags, chat (publiekelijk en privé) en andere inhoud ("Content") kunnen door jou of andere gebruikers via onze Diensten worden verzonden, geüpload, gecommuniceerd of anderszins beschikbaar worden gemaakt. Je begrijpt en stemt ermee in dat alle Content die tijdens het gebruik van onze Diensten eventueel aan jou wordt verzonden, ongeacht of deze publiekelijk wordt geplaatst of privé wordt verzonden, volledig voor de verantwoordelijkheid is van de persoon die de Content verzond. Dit betekent dat jij, niet wij, volledig verantwoordelijk bent voor alle Content die je mogelijk via onze Diensten uploadt, communiceert, verzendt of anderszins beschikbaar maakt.

5.4 Je stemt er mee in geen Content te zullen uploaden, communiceren, verzenden of anderszins beschikbaar te maken:

- die onwettig, schadelijk, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, obsceen of anderszins laakbaar is of in redelijkheid als zodanig kan worden opgevat;
- die iemands privacy schendt of in redelijkheid als zodanig kan worden opgevat;
- die aanzet tot geweld, rassenhaat of etnische haat of in redelijkheid als zodanig kan worden opgevat;
- waarvoor je geen rechten hebt om deze op rechtmatige wijze beschikbaar te maken (zoals voorkennis, informatie die aan iemand anders toebehoort of vertrouwelijke informatie);
- die inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van anderen; die bestaat uit ongevraagd(e) of ongeoorloofd(e) reclame, promotiemateriaal, 'junkmail', 'spam', 'kettingbrieven', 'piramidespelen' of enige andere vorm van promotie of die softwarevirussen of enige andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn bedoeld om de werking van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken.

5.5 Je stemt ermee in om het volgende niet te doen:

- onze Diensten gebruiken om iemand schade te berokkenen of lastig te vallen of om aanstoot te geven;
- gegevens over of met betrekking tot andere personen die gebruik maken van onze Diensten 'harvesten', 'scrapen' of verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot persoonsgegevens of persoonlijke informatie (onder meer het uploaden van enige code die informatie verzamelt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot 'pixel tags' cookies,
- graphics interchange formats ('gifs') en vergelijkbare items, die soms ook 'spyware' of 'pcms' (passive collection mechanisms) worden genoemd);
- een account bij ons geheel of gedeeltelijk overdragen, verkopen of dit proberen te doen, met inbegrip van Virtueel geld of Virtuele goederen;
- de normale werking van een Spel verstoren of anderszins handelen op een wijze die eerlijk spel of real-time communicatie tussen spelers die onze Spellen spelen negatief beïnvloedt;
- de vereisten of regels van enig netwerk dat is verbonden met onze Diensten niet naleven;
- onze Diensten gebruiken op een wijze die in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving.
- onze Diensten gebruiken om vals te spelen of hiertoe mogelijkheden ontwerpen of hierbij helpen (bijvoorbeeld op geautomatiseerde wijze of door het gebruik van software van derden om te spelen), of op andere wijze technologische maatregelen omzeilen die zijn bedoeld om de toegang tot onze Diensten, of onderdelen daarvan, te controleren, of iets anders doen wat in redelijkheid kan worden opgevat als onsportief of in strijd met deze gebruiksvoorwaarden; - onze Diensten gebruiken op enige andere wijze die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.
- Meer dan één account per platform voor toegang tot onze Diensten aanmaken;
- het e-mailadres van een andere persoon of entiteit te gebruiken om je aan te melden voor het gebruik van onze Diensten;
- onze Diensten gebruiken voor frauduleuze doeleinden of voor misbruik (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van onze Diensten om je als een andere persoon of entiteit voor te doen of je relatie met een persoon, entiteit of onze Diensten op enige andere wijze onjuist voor te stellen);
- je IP-adres of de bron van enige Content die je upload camoufleren, anoniem maken of verbergen;
- onze Diensten gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, ten gunste van derden of voor het verzenden van ongevraagde reclameberichten;
- eigendomsvermeldingen of andere informatie over eigendom van onze Spellen of van enig ander onderdeel van onze Diensten verwijderen of wijzigen;
- onze Diensten, servers en netwerken die deze Diensten mogelijk maken, verstoren of onderbreken;
- enige van onze Diensten trachten te decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of hacken, of onze versleutelingstechnologie, beveiligingsmaatregelen en door ons verzonden, verwerkte en opgeslagen gegevens trachten te omzeilen of te kraken. Je doet je best om een positieve atmosfeer te creëren.

5.6 Wij hebben geen invloed op de Content die door andere personen op onze Diensten wordt geplaatst. Daarom kunnen wij de juistheid, integriteit en kwaliteit van dergelijke Content niet garanderen. Je stemt ermee in dat je bij het gebruik van onze Diensten Content te zien kunt krijgen die je aanstootgevend, onfatsoenlijk of laakbaar vindt. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige Content, met inbegrip van, maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige Content, of voor enige vorm van verlies of schade voortvloeiend uit Content die wordt geplaatst, via e-mail ontvangen of verzonden of op enige andere wijze via onze Diensten beschikbaar wordt gemaakt.

5.7 Wij hebben het recht om geüploade Content te verwijderen wanneer wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat deze leidt tot of voortvloeit uit een inbreuk op enig deel van deze gebruiksvoorwaarden of dat de Content ons of onze Diensten in diskrediet kan brengen. Je stemt er echter mee in dat we geen actief toezicht houden op de Content die wordt bijgedragen door personen die gebruik maken van onze Diensten en hiertoe ook geen pogingen ondernemen.

5.8 Je bent volledig verantwoordelijk voor je interacties met andere gebruikers van onze Diensten.

6. Het spelen van onze Spellen met andere spelers

6.1 Al onze Spellen geven je de (al dan niet beperkte) mogelijkheid om (sociaal) tegen andere spelers te spelen. Je hebt de (al dan niet beperkte) mogelijkheid om (i) te spelen tegen een andere gebruiker of (ii) tegen iemand, of sociaal met iemand te spelen op een platform of sociaal netwerk.

6.2 Door toegang te verschaffen tot/het spelen van onze Spellen, welke je de mogelijkheid geven om tegen iemand te spelen, geef je toestemming om je gebruikersnaam, profielfoto (avatar), scores en andere gerelateerde gegevens te tonen aan andere gebruikers.

7. Inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en beëindigen van toegang

7.1 Wij behouden ons het recht voor om je toegang tot onze Diensten op te schorten of te beëindigen (met inbegrip van het verwijderen van je account) indien we gegronde redenen hebben om te vermoeden dat je wezenlijke inbreuk pleegt op deze gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van herhaalde kleine inbreuken). Alle inbreuken op de paragrafen 5.4 en 5.5 zullen zonder beperking worden beschouwd als wezenlijke inbreuken.

7.2 Je stemt ermee in om ons, conform toepasselijke wetgeving, schadeloos te stellen voor alle verliezen, schade, vorderingen en kosten die voortvloeien uit enige vorm van inbreuk die door jou op deze gebruiksvoorwaarden wordt gedaan.

7.3 Kaartspellen Online behoudt het recht om je toegang tot onze Websites en Diensten te weigeren.

8. Aansprakelijkheid

8.1 We leggen de aansprakelijkheid naast ons neer voor enig verlies of schade van welke hoedanigheid dan ook, waaronder maar niet gelimiteerd tot directe, indirecte, punitieve of gevolgschade, ongeacht of deze het gevolg is van een probleem waarover je ons hebt geïnformeerd en zijn niet aansprakelijk om geld in welke vorm dan ook te vergoeden, waaronder zonder enige limitatie’s alle aansprakelijkheid voor;

- enig incorrecte of onvolledige informatie op de Website en alle onderbrekingen of vertragingen in het bijwerken van de Diensten;
- de schending door enig persoon van intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van het gebruik van de Website;
- iedere grootte of vorm van verlies of schade als gevolg van virussen of andere kwaadaardige software die op de computer van een gebruiker, software, data of andere eigendommen kan zijn gekomen door het verschaffen van toegang tot, gebruik maken van of het downloaden van onze Spellen, Websites of andere vormen zoals communicatie via e-mails en bijlagen ontvangen door ons of door onze licentiehouders;
- de beschikbaarheid, kwaliteit, content of de aard van de andere sites op het internet die in eigendom zijn van en beheerd worden door derden;
- alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere bepalingen die zonder deze kennisgeving effect hebben, en
- wij garanderen niet dat de werking van de Website ononderbroken of foutloos zal zijn.

9. Intellectueel eigendom

9.1 Je stemt ermee in dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die verband houden met onze Diensten (met uitzondering van de Content die door spelers wordt bijgedragen en die hun eigendom is) ons eigendom zijn of aan ons zijn gelicentieerd.

9.2 Zolang je handelt conform deze gebruiksvoorwaarden, verstrekken wij je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke en intrekbare beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze Diensten (maar niet de bijbehorende object- en broncode) voor je eigen persoonlijke privégebruik, op voorwaarde dat dit gebruik plaatsvindt conform deze gebruiksvoorwaarden. Je stemt ermee in onze Diensten voor niets anders te zullen gebruiken.

9.3 Het is verboden om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming onze Diensten of enig onderdeel daarvan niet kopiëren, distribueren, publiekelijk beschikbaar maken of gebruiken als basis voor afgeleide werken.

9.4 Het is met name en zonder afbreuk te doen aan paragraaf 9.3 verboden om cheat-codes of technologische middelen beschikbaar te stellen om de toegang tot onze Diensten, of onderdelen daarvan, te besturen, met inbegrip van het bieden van toegang tot Virtueel geld en/of Virtuele goederen, ongeacht of dit tegen betaling of anderszins plaatsvindt.

9.5 Door via onze Diensten Content (zoals gedefinieerd in paragraaf 5.3) in te dienen:

- bevestig je dat je het volle recht hebt om dat te doen;
- geef je ons en andere bedrijven in onze groep het recht om je inzending en enig afgeleid werk dat wij er eventueel van maken, te bewerken, aan te passen, te publiceren en te gebruiken in alle (momenteel of in de toekomst bestaande) media voor enig doel, zonder tijdslimiet en zonder betalingsverplichting aan jou;
- erken je dat je zogenoemde 'morele rechten' op de Content kunt hebben, bijvoorbeeld het recht om te worden genoemd als de auteur van je inzending en het recht om het werk niet op ongewenste manieren te laten bewerken. Je stemt ermee in afstand te doen van dergelijke morele rechten die je eventueel hebt op de Content en

9.6 Het is verboden Content van enige andere gebruiker van onze Diensten kopiëren, verspreiden, publiekelijk beschikbaar maken of gebruiken als basis voor afgeleide werken. Wanneer je meent dat op het internet door iemand anders inbreuk is gemaakt op je intellectuele eigendomsrechten, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@kaartspellen-online.nl met daarin:

- een omschrijving van de intellectuele eigendomsrechten en een uitleg van de manier waarop daar inbreuk op is gepleegd;
- een omschrijving van de plaats waar het inbreuk makende materiaal zich bevindt;
- je adres, telefoonnummer en e-mailadres;
- een gezworen verklaring op straffe van meineed van jou dat (i) je te goeder trouw meent dat het betreffende gebruik van materiaal waarop je intellectuele eigendomsrechten hebt, niet is toegestaan en (ii) de informatie die je verstrekt nauwkeurig en juist is en dat je gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van het exclusieve recht waarop de vermeende inbreuk wordt gemaakt en
een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het exclusieve recht waarop de vermeende inbreuk wordt gemaakt.

10. Privacy

10.1 Wij zullen je persoonsgegevens uitsluitend verzamelen, verwerken, gebruiken en delen in overeenstemming met onze Privacyverklaring en zoals omschreven in deze gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van onze Diensten geef je ons toestemming om je persoonsgegevens op deze manier te verzamelen, verwerken, gebruiken en te delen. Wanneer je niet akkoord gaat met onze Privacyverklaring, verzoeken wij je geen toegang te zoeken of gebruik te maken van onze Diensten.

10.2 Alle persoonlijke informatie die wij verzamelen is mogelijk ook onderhevig aan de Privacyverklaring van eventuele sociale netwerken waarvoor je onze Diensten toestemming verleent zich mee te verbinden. Wanneer je onze Spellen speelt en ermee akkoord gaat dat deze communiceren met een sociaal netwerk, geef je ons daarmee toestemming om je e-mailadres en andere persoonsgegevens die dat sociale netwerk met ons deelt te gebruiken om je persoonlijk te kunnen identificeren. Het doel daarvan is om onze Spellen interessanter te maken voor jou en anderen die de Spellen op dat sociale netwerk spelen. Wanneer je niet instemt met deze praktijken, verzoeken we je onze Spellen geen toestemming te geven om te communiceren met je sociale netwerk.

10.3 Wij kunnen gebruik maken van cookies en vergelijkbare technologieën (zoals HTML5 Local Storage) om elke keer wanneer je gebruik maakt van onze Diensten bepaalde typen gegevens op te slaan. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om je computer te herkennen en te waarborgen dat degene met de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord toegang tot je account krijgt. Je kunt meer te weten komen over hoe wij cookies en andere vergelijkbare technologieën gebruiken door onze Privacyverklaring te lezen.

11. Links

11.1 Onze Diensten kunnen links naar websites of diensten van derden bevatten. Je gaat ermee akkoord dat we geen beloften doen aangaande enige inhoud, goederen of diensten die door deze derden worden aangeboden en dat we deze niet onderschrijven. Wij zijn evenmin verantwoordelijk jegens jou voor enig verlies of schade die door deze derden wordt veroorzaakt. Je bent verantwoordelijk voor alle kosten die je maakt in verband met deze derden. Je gaat ermee akkoord dat wanneer je gegevens verstrekt aan deze derden, deze verstrekking onderhevig is aan de Privacyverklaring van die derden (indien aanwezig) en dat onze Privacyverklaring niet van toepassing is op die gegevens.

12. Vrijwaring

U gaat akkoord (op verzoek van Kaartspellen Online) om Kaartspellen Online te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, onkosten inclusief de vergoedingen voor advocaten die voortvloeien uit of in een van de volgende (onder meer als gevolg van uw directe activiteiten op of via de Dienst of die namens u): v (a) Uw Inhoud of uw toegang tot het gebruik van de Dienst;
(b) Uw schending of vermeende schending van deze Gebruikersvoorwaarden;
(c) Uw schending van enig recht van derden, inclusief enig recht van intellectueel eigendom, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendom of privacy recht;
(d) Uw schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen, of voorschriften van een overheids- en semi-overheidsinstanties waaronder alle regelgevende, administratieve en wetgevende instanties; of
(e) Een onjuiste voorstelling door u.

U zult volledig meewerken in de verdediging van een claim zoals Kaartspellen Online van u vereist. In geval van enige kwestie waarin schadeloosstelling van u wordt gevraagd, behoudt Kaartspellen Online zich het recht van exclusieve verdediging van en controle over de zaak voor, en zal u in geen geval een vordering afwikkelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaartspellen Online.

13. Overdracht van deze gebruiksvoorwaarden

13.1 Wij mogen onze rechten en verantwoordelijkheden onder deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen aan iemand anders, zonder je hiervoor toestemming te vragen. Je stemt hiermee in mits deze overdracht geen aanzienlijk nadeel voor je oplevert. Je mag zelf geen enkele van de rechten overdragen die we je onder deze gebruiksvoorwaarden toekennen, tenzij wij daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming hebben gegeven.

14. Volledige overeenkomst

14.1 Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons betreffende onze Diensten (zoals gedefinieerd in paragraaf 1) en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen jou en ons. Wanneer je onze Spellen ook via andere platforms (bijvoorbeeld door onze Spellen te downloaden via een App Store of door toegang tot onze Spellen te zoeken via een website of dienst van een derde, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Facebook) opvraagt en speelt, gelden andere gebruiksvoorwaarden met betrekking tot die Spellen.

15. Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden

15.1 Je kunt deze gebruiksvoorwaarden op elk moment lezen op https://www.kaartspellen-online.nl/privacy/. Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van op elk gewenst moment bij te werken door de bijgewerkte versie op bovenstaande URL te plaatsen. Dit kunnen wij doen omdat we de aard van onze producten of diensten wijzigen, om technische of juridische redenen, of omdat de behoeften van ons bedrijf zijn veranderd. Je stemt ermee in dat wanneer je niet akkoord gaat met een wijziging van onze gebruiksvoorwaarden, je onmiddellijk het toegang zoeken tot en het gebruik maken van onze Diensten zult staken.

16. Scheidbaarheid

16.1 Indien krachtens toepasselijke plaatselijke wetgeving of door een bevoegde rechtbank enig deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, zal dat deel worden geïnterpreteerd op een wijze die consistent is met de toepasselijke wetgeving en zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen weerspiegelt, en blijven de overige gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht en afdwingbaar.

17. Afstand van onze rechten

17.1 Wanneer wij geen beroep doen op onze rechten onder deze gebruiksvoorwaarden of deze niet afdwingen, ontneemt dat ons niet het recht om deze rechten af te dwingen. Iedere vorm van afstand doen van onze rechten is alleen geldig wanneer deze schriftelijk en door ons is ondertekend.

18. Afhandeling van klachten en geschillen

18.1 De meeste problemen kunnen snel worden opgelost door contact met ons op te nemen via het contactformulier. In het onwaarschijnlijke geval dat we je probleem niet kunnen oplossen danwel je zorgen kunnen wegnemen kan je gerechtelijke stappen ondernemen tegen ons waarbij onze Voorwaarden van toepassingen zullen zijn en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetten van Nederland en eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechter in Den Haag, Nederland.

19. Vragen over deze gebruiksvoorwaarden

19.1 Wanneer je vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden of over onze Spellen, of voor juridische zaken, kan je een email sturen naar info@kaartspellen-online.nl.

19.2 Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2020.

19.3 Alle content binnen de website van Kaartspellen Online is eigendom van Grumble Savings B.V. (Kamer van Koophandel nummer 57760608) en gelicenceerd onder Grumble Savings B.V. Alle Spellen zijn ontwikkeld door en eigendom van Grumble Savings B.V.

Privacybeleid

Privacyverklaring Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2020.

1. Inleiding

1.1 Kaartspellen Online maakt prachtige Spellen die leuke online entertainmentervaringen bieden waar iedereen van kan genieten. Bij Kaartspellen Online respecteren we de privacy van iedereen die gebruikmaakt van onze spellen, website(s) en alle aanverwante diensten die wij je van tijd tot tijd aanbieden ("Diensten"). In dit document verwijzen wij naar Kaartspellen Online B.V. als "Kaartspellen Online", “Kaartspellen Online”, "we/wij", "ons" of "onze" en verwijzen we naar jou als "je", "jij" en "jou(w)".

1.2 Dit document, "De Privacyverklaring", beschrijft hoe wij persoonsgegevens van je verzamelen, verwerken en opslaan Dat wil zeggen: informatie over jou die persoonlijk identificeerbaar is, zoals je naam, adres, geboortedatum, geslacht, profielfoto of e-mailadres. In dit beleid wordt naar dergelijke informatie verwezen met "persoonsgegevens" of "gegevens". De Privacyverklaring dient te worden gelezen in samenhang met de gebruikersvoorwaarden van de Website.

1.3 Door de toegang tot en/of het gebruik van onze Diensten ga je ermee akkoord dat wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan en delen op de wijze zoals vermeld in de Privacyverklaring. Als je bedenkingen hebt over het verstrekken van gegevens aan ons of het gebruik daarvan op enige wijze die in deze Privacyverklaring is toegestaan, verzoeken we je geen gebruik te maken van onze Diensten. Zoals aangegeven in de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot onze Diensten, moet je ten minste 18 jaar oud zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze Diensten.

2. Over ons

2.1 Wij zijn een bedrijf genaamd Grumble Savings B.V. Wij zijn gevestigd in Delft, Nederland, met KVK-nummer 57760608.

3. Gegevens die wij over je verzamelen en de manier waarop wij dit doen

3.1 Wij kunnen de volgende gegevens over jou verzamelen en verwerken:

- gegevens die je aan ons verstrekt bij het invullen van formulieren tijdens het gebruik van onze Diensten of wanneer je een account aanmaakt;
- gegevens over je gebruik van onze Diensten, jouw online surfgedrag en de door jou gebruikte bronnen (bijvoorbeeld informatie over hoe en wanneer je onze spellen speelt of onze website(s) bezoekt, of over welk apparaat je gebruikt om toegang tot onze Diensten te zoeken), unieke door machines gegenereerde identificatoren en online identificatoren;
- wanneer je contact met ons opneemt of reageert op berichten en mededelingen die wij je zenden, kunnen wij die correspondentie bewaren;
- je interacties met ons op onze sociale mediakanalen, en
- gegevens die we verzamelen via cookies, zoals hierna wordt toegelicht.

3.2 Kaartspellen Online heeft verschillende data categorieën voor persoonsgegevens. Afhankelijk van het gebruik van onze Diensten kunnen wij data van een of meerdere gegevens categorieën over jou nodig hebben. De verschillende data categorieën bestaan uit: locatie gegevens, IP-adres, Naam, Leeftijd, Geslacht, Email adres, Profiel foto, Unieke door machines gegenereerde identificatoren, Gedragsgegevens, Online identificatoren en Overige identificeerbare data.

4. Cookies

4.1 Wij maken gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine bestandjes op je computer of je mobiele apparaat waarin informatie is opgeslagen.

Cookies helpen ons om je ervaring en gebruik op onze website te optimaliseren. Cookies laten ons zien wat jij en andere gebruikers doen op onze website, hetgeen ons helpt om de ervaring voor iedereen te verbeteren.

4.2 Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën:

- om jou en je apparaat te kunnen herkennen, bijvoorbeeld door het identificeren van je IP-adres;
- om onze Diensten te laten communiceren met een extern sociaal netwerk of platform (wanneer je hebt gekozen om dergelijke interacties toe te staan);
- om onze betalingsverwerkers je betalingsinstructies te kunnen laten verwerken;
- om je meer Diensten op maat, bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties, en de juiste taal te kunnen aanbieden, en
- om gegevens te verkrijgen die ons in staat stellen te begrijpen hoe mensen gebruik maken van onze Diensten, zodat we die kunnen verbeteren.

4.3 Door toegang te zoeken tot onze website(s) en door onze Diensten te gebruiken, geef je ons toestemming om in overeenstemming met deze Privacyverklaring cookies te gebruiken. Je kunt cookies uitschakelen via de instellingen van je webbrowser of mobiele browser, maar wanneer je dat doet, zal je wellicht merken dat je niet optimaal gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze Diensten.

4.4 Kaartspellen Online heeft verschillende cookie categorieën om cookie functionaliteiten te groeperen. Afhankelijk van het gebruik van onze Diensten kunnen wij cookies uit de volgende categorieën gebruiken: Attributie en speelgedrag: Online identificatoren, Gedragsgegevens, IP Adres, Unieke door machines gegenereerde identificatoren
Huidige sessie: Online identificatoren, Gedragsgegevens
Laatst gespeelde spellen: Online identificatoren, Gedragsgegevens
Automatische login: Online identificatoren
Doorverwijzingen: Online identificatoren, IP Adres, Unieke door machines gegenereerde identificatoren Algemene voorwaarden: Online identificatoren

5. Betaalgegevens

5.1 Wanneer je Diensten aanschaft op onze website(s), kunnen wij namens onze partners voor betalingsverwerking bepaalde betaalgegevens van je verzamelen, maar deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen en op een manier die onleesbaar is voor Kaartspellen Online. Wanneer je artikelen aanschaft via onze apps verzamelen of bewaren wij geen betaalgegevens van je.

6. Hoe gebruiken wij je persoonsgegevens?

6.1 Je gaat ermee akkoord dat wij (of een leverancier of een bedrijf uit onze groep die namens ons en uitsluitend volgens onze aanwijzingen optreedt) je persoonsgegevens mogen gebruiken voor de volgende doeleinden:

- om contact met je op te nemen, bijvoorbeeld als onderdeel van de klantenservice of om je updates over onze Diensten te sturen via onder andere push notificaties, e-mails en gerichte social media berichten;
- om je account en je relatie met ons te beheren en je gebruikersbeleving van onze Diensten te verbeteren;
- voor onderzoek, enquêtes en interactie met je, bijvoorbeeld door je reclameberichten (onder andere via e-mail) voor deze doeleinden te sturen;
- voor marketing en promotie van onze Diensten of gerelateerde producten, bijvoorbeeld door je voor deze doeleinden namens onszelf of derden reclameberichten (onder andere via e-mail) te sturen. Wij zouden je bijvoorbeeld informatie over merchandise met betrekking tot onze Diensten kunnen sturen. Als je niet wilt dat wij je gegevens gebruiken op deze manier kan je onze nieuwsbrieven uitschakelen door naar onze de Website te gaan, en op je profielpagina te klikken op “wijzig mijn profiel” en “ik wil de nieuwsbrief ontvangen” uitvinken en dan klikken op “wijzigingen opslaan”;
- Voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties in en om onze spellen;
- voor het maken van rapporten, analyses of soortgelijke diensten voor gebruik door ons ten behoeve van onderzoek of zakelijke analyses, bijvoorbeeld voor het volgen van mogelijke problemen met of trends van onze Diensten;
- om bedrog, criminaliteit en fraude te voorkomen. Wij moeten je gegevens wellicht ook overdragen aan instellingen voor fraudebestrijding en andere organisaties die betrokken zijn bij bestrijding van criminaliteit en fraude, en

zoals anderszins uitdrukkelijk wordt vermeld in deze Privacyverklaring of zoals door de wet wordt vereist.

7. Delen wij je persoonsgegevens met derden?

7.1 Wij zullen alleen gegevens met derden (bijvoorbeeld bedrijven in onze groep of leveranciers) delen:

- met jouw toestemming (met inbegrip van de wijze zoals vermeld in deze Privacyverklaring);
- zoals redelijkerwijs nodig is om de Diensten aan je te leveren (bijvoorbeeld door het verstrekken van je persoonsgegevens aan leveranciers die wij inzetten om de Diensten te leveren of om met je te communiceren);
- wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van je aanwijzingen (bijvoorbeeld, om een betalingsinstructie te kunnen verwerken, moeten wij je persoonsgegevens aan onze betalingsverwerkers verstrekken);
- wanneer je gegevens anoniem en geaggregeerd zijn, wat betekent dat je aan de hand van deze gegevens niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd;
- wanneer je informatie verstrekt in het kader van een wedstrijd of anderszins communiceert met onze sociale mediakanalen (bijvoorbeeld door een beoordeling te geven van een van onze Diensten), kunnen wij de door jou ingezonden gegevens, samen met je naam en je land, publiceren op onze website en op sociale mediakanalen; zoals wij redelijkerwijze menen dat dit wordt toegestaan door wet- en regelgeving;
- om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden en/of andere overeenkomsten met jou af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Kaartspellen Online, onze gebruikers of anderen te beschermen, en/of
- wanneer er sprake is van een verkoop van activa van Kaartspellen Online, of van een bedrijfsreorganisatie, of als resultaat van een wijziging van de zeggenschap over Kaartspellen Online of één van de bedrijven van zijn groep, of ter voorbereiding van een van deze gebeurtenissen. Een derde partij aan wie Kaartspellen Online de activa van Kaartspellen Online verkoopt, zal het recht verkrijgen om op de wijze zoals vermeld in deze Privacyverklaring gebruik te blijven maken van de persoonsgegevens en andere gegevens die je ons verstrekt. Behalve onder deze omstandigheden, verkopen of verhuren wij je gegevens niet aan derden.

8. Interactie met sociale netwerken en platforms van derden

8.1 Je kunt onze Diensten toestaan te communiceren met een extern sociaal netwerk of platform, waarmee je gegevens over jou aan ons verstrekt. Zulke toepassingen of websites worden gemaakt en onderhouden door een derde partij die geen deel uitmaakt van of bestuurd wordt door Kaartspellen Online. Je dient hun servicevoorwaarden en de Privacyverklaring te lezen om na te gaan hoe zij met je gegevens omgaan en welke gegevens zij met ons delen.

8.2 Je begrijpt dat wanneer je je account bij ons laat communiceren met een extern sociaal netwerk of platform, wij gegevens over je kunnen delen met je contactpersonen (en vice versa) zodat je samen met anderen kunt spelen. Deze gegevens omvatten je naam, je profielfoto op de sociale media en je scores en/of vooruitgang in onze spellen.

8.3 Je kunt wijzigen welke gegevens een extern sociaal netwerk of platform met ons deelt en je kunt de interactie tussen onze Diensten en dat sociale netwerk of platform stopzetten door je instellingen bij die externe aanbieder te wijzigen, maar je zult dan wellicht merken dat je niet meer kunt profiteren van alle mogelijkheden van onze Diensten.

8.4 Kaartspellen Online staat gebruikers toe, onder andere, spelresultaten te delen op externe websites en sociale netwerken die je spelersnaam, (profiel)foto's en andere content bevatten die je hebt verstuurd, geupload of ingediend naar, bij en/of via Kaartspellen Online.

9. Hoelang bewaren wij je gegevens?

9.1 Wij bewaren je persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of om je te voorzien van onze Diensten. Wij kunnen je persoonsgegevens bewaren nadat je enig account bij ons hebt beëindigd of nadat wij geen Diensten meer aan je leveren, wanneer het bewaren van je persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en aan de wettelijke vereisten, om geschillen tussen leden op te lossen, om fraude, bedrog of misbruik te voorkomen, of om deze Privacyverklaring of een andere overeenkomst tussen ons en een gebruiker af te dwingen. Zodra jouw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of om jouw toegang te voorzien van onze diensten, zullen wij jouw persoonsgegevens ontsluiten van onze database.

10. Verplaatsen wij je persoonsgegevens buiten de EER?

10.1 Je persoonsgegevens kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), en kunnen ook worden verwerkt door medewerkers buiten de EER die voor ons of voor een van onze leveranciers werken. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden behandeld.

11. Hoe beschermen wij je persoonsgegevens?

11.1 De veiligheid van je persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij treffen de nodige technische en fysieke maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging of verlies, vervalsing, onbevoegde verspreiding of toegang, onbevoegd gebruik en enige andere vorm van onwettige verwerking van de gegevens die in ons bezit zijn. We gebruiken dezelfde technieken voor het beschermen van je Persoonsgegevens als andere vergelijkbare spelontwikkelaars. Maar omdat het internet geen volledig veilige omgeving is, kunnen wij niet garanderen dat er tot de gegevens die je via onze Spellen verstuurt geen toegang zal worden gezocht en dat deze niet zullen worden bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd via een inbreuk op enige van onze beveiligingsmaatregelen.

12. Links vanuit onze Diensten

12.1 Onze Diensten kunnen links bevatten naar websites van derden. Je begrijpt dat wanneer je op deze links klikt, het de Privacyverklaring van de desbetreffende derde partij van toepassing is op de gegevens die je daarna verstrekt, en niet ons de Privacyverklaring. Hoewel wij ernaar streven alleen naar betrouwbare websites te linken, neemt Kaartspellen Online geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, veiligheid of beveiliging van websites van derden.

13. Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

13.1 Je hebt het recht op inzage van jouw gegevens. Met andere woorden, je kan een kopie opvragen van de gegevens die wij over je bijhouden. Wanneer je een kopie van jouw persoonsgegevens wilt hebben, kun je per speelnaam contact met ons opnemen via info@kaartspellen-online.nl;
wij mogen hiervoor een maximale vergoeding vragen van €22,50.

13.2 Wij willen er zeker van zijn dat je persoonsgegevens juist en actueel zijn. Je kan al deze informatie zelf aanpassen door in te loggen op onze Website en je profiel bij te werken.

13.3 Mochten er feitelijke onjuistheden in de door jou opgevraagde persoonsgegevens staan, die niet door jou zelf aangepast kunnen worden op de website, kan Kaartspellen Online deze voor jou aanpassen. Wanneer hier sprake van is worden de kosten van recht op inzage nietig verklaard.

13.4 Gegevens die je via onze Diensten op enig sociaal netwerk of extern platform bekend maakt, kunnen niet door ons worden gewijzigd of verwijderd wanneer deze worden beheerd door dat sociale netwerk of externe platform. Bovendien kunnen wij wanneer een derde partij gegevens kopieert die je via onze Diensten ter beschikking hebt gesteld (bijvoorbeeld een van je vrienden op een sociaal netwerk dat mag communiceren met je account) die gegevens mogelijk niet wijzigen of verwijderen omdat die gegevens niet door ons worden beheerd.

13.5 Je hebt het recht om ons te vragen je persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wanneer je je marketingvoorkeuren wilt wijzigen of wanneer je je hiervoor wilt afmelden, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier

14. Inbreuk op de Gebruikersvoorwaarden

14.1 Je begrijpt dat bij misbruik van ons platform, of wanneer je ongewenst gedrag vertoont, Kaartspellen Online jouw persoonsgegevens kan gebruiken om jouw toegang tot ons platform (tijdelijk) te blokkeren.

15. Contact opnemen

15.1 Wanneer je meer wilt weten over hoe je persoonsgegevens worden gebruikt, of voor juridische zaken, kan je een email sturen naar info@kaartspellen-online.nl.

16. Klachten

16.1 Wij hopen dat je geen klachten hebt over ons of onze Diensten. Wanneer je niet tevreden bent over ons gebruik van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze klantenservice via info@kaartspellen-online.nl. Wanneer er zich problemen voordoen, heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij je plaatselijke autoriteit op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

17. Juridische zaken

17.1 Indien een rechtbank of een andere bevoegde instantie vaststelt dat een van de gebruiksvoorwaarden van deze Privacyverklaring ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de andere gebruiksvoorwaarden van deze Privacyverklaring onverkort van kracht.

17.2 Op deze Privacyverklaring en de interpretatie daarvan is de wetgeving van Nederland van toepassing. Elk geschil in verband met deze Privacyverklaring zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank in Den Haag, Nederland.

17.3 Wij innoveren voortdurend en zijn steeds op zoek naar nieuwe manieren om onze Diensten en spellen te verbeteren. Wij kunnen daarom deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen aan die verbeteringen of aan andere wijzigingen in onze activiteiten. We zullen proberen je op de hoogte te stellen van alle belangrijke wijzigingen in deze Privacyverklaring die jou naar onze mening op significante wijze kunnen benadelen. Wanneer je bezwaar hebt tegen enige wijziging, moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze Diensten en je account bij ons beëindigen.

Auteur: Edwin Morren | Privacybeleid & Algemene voorwaarden | Contact | © Copyright 2008-2024